Freitag, 27. November 16:30
Eucharistiefeier
Alterszentrum Kappelhof
Samstag, 28. November 17:00
Eucharistiefeier
Kirche St. Konrad, Wittenbach
Samstag, 28. November 18:30
Eucharistiefeier
Kirche St. Notker, Häggenschwil
Sonntag, 29. November 09:30
Eucharistiefeier
Kirche St. Ulrich, Wittenbach
Sonntag, 29. November 10:30
Eucharistiefeier
Kirche St. Josef, Muolen
Montag, 30. November 18:00
Eucharistiefeier
Kirche St. Notker, Häggenschwil